GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Strona główna » Biuro prasowe

Biuro prasowe

Nowy sys­tem gospo­darki odpa­dami dla Mia­sta i Gminy Kamień Pomorski.

Pro­blem gospo­darki odpa­dami w kraju, od lat nie pozo­staje roz­wią­zany w spo­sób kom­plek­sowy. Czę­sto obser­wuje się w tym zakre­sie pato­lo­gie, pole­ga­jące na wyrzu­ca­niu odpa­dów do przy­droż­nych rowów i do lasu. Powo­duje to znaczne zmniej­sze­nie atrak­cyj­no­ści gminy i utratę jej dobrego wize­runku. Nie poma­gają akcje pro­eko­lo­giczne i edu­ka­cyjne np. dni sprzą­ta­nia świata.

Dotych­czas, każdy wła­ści­ciel pose­sji z terenu Mia­sta i Gminy Kamień Pomor­ski, pod­pi­sy­wał umowę na wywóz odpa­dów z terenu swo­jej nie­ru­cho­mo­ści. Obo­wią­zek taki spo­czy­wał na całej spo­łecz­no­ści, ale nie zawsze był on wypeł­niany. Część miesz­kań­ców nie ma pod­pi­sa­nej umowy lub jest ona wyłącz­nie ?na papie­rze?, a odpady są zago­spo­da­ro­wy­wane we wła­snym zakre­sie, czę­sto palone w pie­cach cen­tral­nego ogrze­wa­nia. Gmina nie posiada narzę­dzi, które pozwa­la­łyby na kon­trolę miesz­kań­ców w tym zakresie.

W celu osią­gnię­cia ocze­ki­wa­nych efek­tów w postaci budowy nie­zbęd­nej infra­struk­tury i osią­gnię­cia wyma­ga­nych pro­gów odzy­sku poszcze­gól­nych frak­cji odpa­dów np. szkła czy two­rzyw sztucz­nych (co zostało narzu­cone przez prze­pisy unijne) pod­jęto próbę budowy nowego sys­temu. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwa­lona ustawa o zmia­nie ustawy utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, któ­rej zało­że­nia od lat funk­cjo­nują w kra­jach Europy Zachodniej.

Zgod­nie z zapi­sami nowej ustawy, za odbiór odpa­dów komu­nal­nych z pose­sji odpo­wie­dzialne będą samo­rządy. Nakłada to na poszcze­gólne gminy bar­dzo dużo obo­wiąz­ków wraz ze wska­za­niem poszcze­gól­nych ter­mi­nów wyko­na­nia kolej­nych zadań. Ozna­cza to, że mak­sy­mal­nie od 1 lipca 2013 roku, musi zacząć funk­cjo­no­wać nowy sys­tem. Od czasu wej­ścia w życie zapi­sów uchwał jakie podej­mie Rada Mia­sta i Gminy Kamień Pomor­ski, miesz­kańcy zostaną objęci wspól­nymi zasa­dami. Roz­wią­zane zostaną dotych­cza­sowe umowy, a odbio­rem odpa­dów zaj­mie się gmina. To ona w imie­niu wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści pod­pi­sze umowę z przed­się­bior­stwem, które funk­cjo­no­wać będzie na okre­ślo­nym tere­nie. Firma ta zosta­nie wybrana w dro­dze prze­targu w celu wyło­nie­nia naj­ko­rzyst­niej­szej oferty. Koszty gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami pokry­wane będą przez usta­loną opłatę, czyli tzw. ?poda­tek śmie­ciowy?. Będzie on uwzględ­niał rów­nież koszt obsługi admi­ni­stra­cyj­nej  nowego sys­temu, trans­portu oraz selek­tyw­nego zbie­ra­nia. Opłata zosta­nie usta­lona w opar­ciu o zało­że­nia usta­wowe i naj­praw­do­po­dob­niej będzie to opłata za każ­dego miesz­kańca który zamiesz­kuje daną nie­ru­cho­mość. Przy­kła­dowo, jeśli w gospo­dar­stwie domo­wym miesz­kają 3 osoby to opłata zosta­nie usta­lona wg wzoru: liczba miesz­kań­ców (3 osoby) x stawka opłaty.

Aby okre­ślić wyso­kość opłaty, każdy wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści będzie skła­dał dekla­ra­cje o ilo­ści osób, jaka zamiesz­kuje daną nie­ru­cho­mość, o sza­cun­ko­wej ilo­ści odpa­dów wytwo­rzo­nych oraz o tym, czy będzie segre­go­wał odpady. Należy pamię­tać, że każdy miesz­ka­niec będzie wno­sił stałą opłatę, jed­nak kwota ta będzie niż­sza, jeśli odpady będą odbie­rane selek­tyw­nie. Jeśli miesz­kańcy będą segre­go­wać odpady, pozwoli to na obni­że­nie kosz­tów sys­temu i obni­że­nie opłaty. Odpady, które zbie­rane będą w spo­sób selek­tywny to: papier, metal, two­rzywa sztuczne, szkło, opa­ko­wa­nia wiel­ko­ma­te­ria­łowe (np. kar­to­niki po soku i mleku), odpady ule­ga­jące bio­de­gra­da­cji, prze­ter­mi­no­wane leki i che­mi­ka­lia, zużyte bate­rie i aku­mu­la­tory, zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­tro­niczny, odpady wiel­ko­ga­ba­ry­towe (np. meble), odpady budow­lane i zużyte opony. Nie ozna­cza to jed­nak, że przy każ­dej pose­sji będzie usta­wiona tak duża ilość pojem­ni­ków. Część frak­cji będzie odbie­rana w spe­cjal­nie do tego wyzna­czo­nych miej­scach zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie gminy.

Pod­su­mo­wu­jąc cały sche­mat postę­po­wa­nia, będzie prze­bie­gał w nastę­pu­jący sposób:

1)    Wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści składa dekla­ra­cję do gminy.

2)    Gmina ustala stawki opłat.

3)    Opłaty są wno­szone na rachu­nek gminy przez wła­ści­cieli nieruchomości.

4)    Przed­się­bior­stwo wyło­nione w dro­dze prze­targu odbiera odpady komu­nalne od wła­ści­cieli nieruchomości.

Dzięki pod­ję­tej współ­pracy z firmą Green Key, Mia­sto i Gmina Kamień Pomor­ski jest w trak­cie przy­go­to­wań do wpro­wa­dze­nia nowego sys­temu gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami. W trak­cie opra­co­wy­wa­nia jest sze­reg doku­men­tów, m.in. kon­cep­cja gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami, wzory dekla­ra­cji czy pro­po­zy­cja usta­le­nia sta­wek opłat. Wszyst­kie doku­menty powstają w ści­słej współ­pracy z wła­dzami i pra­cow­ni­kami gminy. Pla­no­wane są akcje infor­ma­cyjno ? edu­ka­cyjne mające na celu przy­bli­że­nie miesz­kań­com opi­sy­wa­nego pro­blemu. Na stro­nie gminy dostępny jest rów­nież moduł inter­ne­towy www.kamienpomorski.greenkey.pl gdzie znaj­duje się wiele nie­zbęd­nych infor­ma­cji i wska­zó­wek tak aby miesz­kańcy mogli na bie­żąco posze­rzać swoją wie­dzę oraz obser­wo­wać postępy prac.