GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Najważniejsze zmiany

(szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco w poszczególnych zakładkach modułu Gospodarka komunalna):

  1. Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przejmie gmina.
  2. Nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi zostanie objętych 100% właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady (mieszkańcy gminy oraz podmioty gospodarcze).
  3. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji na podstawie, której zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy).
  4. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski zostanie objęty opłatą śmieciową (więcej informacji w zakładce Opłaty).
  5. Gmina zorganizuje przetarg w celu wyłonienia firmy obsługującej mieszkańców w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  6. Firmy mogące odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostaną wpisane do rejestru działalności regulowanej.
  7. Ustawa obowiązuje od dnia 01.01.2012 r., ostateczny termin wprowadzenia założeń ustawy to 01.07.2013 r.
  8. Wszelkie inne zadania gminy oraz właścicieli nieruchomości są zamieszczone w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a na jej podstawie zostanie zaktualizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Kamień Pomorski.