GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Zadania Gminy

Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami:

 1. Utrzymanie i eksploatacja wspólnej z innymi gminami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 2. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 3. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 4. Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony,
 5. Stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym miejsc, w Których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 6. Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu i odzysku odpadów,
 7. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
 8. Udostępnianie informacji o: podmiotach odbierających odpady komunalne, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 9. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, zbieranie i pozbywanie się, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w pojemnikach ustawionych na chodniku,
 11. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
 12. Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
 13. Zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 14. Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.