GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Strona główna » Gospodarka komunalna w gminie » Zadania mieszkańców gminy

Zadania mieszkańców gminy

Zadania mieszkańców gminy w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami (szczegółowe zadania mieszkańców zostaną określone w zaktualizowanym Regulaminie, będzie on dostępny po uchwaleniu w zakładce Gospodarka odpadami):

  1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  3. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz inne obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.